تحصیل و اقامت در خارج از کشور با ایلیاد بین‌الملل | رویدادها و برنامه ها http://iliadint.com Thu, 17 Aug 2017 15:08:29 +0330 http://iliadint.com info@iliadint.com http://iliadint.com/images/logo_header.png همایش تحصیل در انگلستان با حضور نمایندگان مراکز آموزشی http://iliadint.com/fa/article/2152-همایش_تحصیل_در_انگلستان_با_حضور_نمایندگان_مراکز_آموزشی info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/88652759.jpg همایش تحصیل در کانادا با حضور نمایندگان مراکز آموزشی http://iliadint.com/fa/article/2049-همایش_تحصیل_در_کانادا_با_حضور_نمایندگان_مراکز_آموزشی info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/76396006.jpg کنفرانس ناویتاس با موضوع بهبود مشارکت ۶ تا ۹ فروردین http://iliadint.com/fa/article/2022-کنفرانس_ناویتاس_با_موضوع_بهبود_مشارکت_۶_تا_۹_فروردین info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/97288427.jpg ملاقات با مدیریت منطقه ای کتس کالج انگلستان http://iliadint.com/fa/article/1570-ملاقات_با_مدیریت_منطقه_ای_کتس_کالج_انگلستان info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/41919046.jpg ملاقات با مدیریت منطقه ای شرکت استادی گرووپ http://iliadint.com/fa/article/1567-ملاقات_با_مدیریت_منطقه_ای_شرکت_استادی_گرووپ info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/38687743.jpg ملاقات با مدیر منطقه ای دانشکده کینگز انگلستان http://iliadint.com/fa/article/1566-ملاقات_با_مدیر_منطقه_ای_دانشکده_کینگز_انگلستان info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/15399721.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر جذب دانشجوی دانشگاه ولونگونگ http://iliadint.com/fa/article/1562-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مدیر_جذب_دانشجوی_دانشگاه_ولونگونگ info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/42556054.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر جذب دانشجو ی دانشگاه گریفیث استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1561-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مدیر_جذب_دانشجو_ی_دانشگاه_گریفیث_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/54881959.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر جذب دانشجوی دانشگاه نیو کاسل استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1560-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مدیر_جذب_دانشجوی_دانشگاه_نیو_کاسل_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/56543761.jpg ملاقات با دانشگاه موناش http://iliadint.com/fa/article/1557-ملاقات_با_دانشگاه_موناش info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/71133931.jpg ملاقات با دانشگاه ولونگونگ http://iliadint.com/fa/article/1556-ملاقات_با_دانشگاه_ولونگونگ info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/22454885.jpg ملاقات با دانشگاه گریفیث http://iliadint.com/fa/article/1555-ملاقات_با_دانشگاه_گریفیث info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/35916747.jpg ملاقات با دانشگاه نیوکاسل http://iliadint.com/fa/article/1554-ملاقات_با_دانشگاه_نیوکاسل info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/60556509.jpg بازدید هیات علمی دانشگاه سیدنی از دفتر نیاوران ایلیاد http://iliadint.com/fa/article/1548-بازدید_هیات_علمی_دانشگاه_سیدنی_از_دفتر_نیاوران_ایلیاد info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/53306304.jpg ملاقات با مدیر منطقه(خاور میانه و شمال آفریقا) دانشگاه ردینگ انگلستان http://iliadint.com/fa/article/1546-ملاقات_با_مدیر_منطقه_خاور_میانه_و_شمال_آفریقا_دانشگاه_ردینگ_انگلستان info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/21919875.jpg ملاقات با مدیر جذب دانشجو کالج کتس انگلستان http://iliadint.com/fa/article/1542-ملاقات_با_مدیر_جذب_دانشجو_کالج_کتس_انگلستان info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/51906064.jpg همایش تحصیل در استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1536-همایش_تحصیل_در_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/21441356.jpg ملاقات با مدیر منطقه ای دانشگاه سیدنی غربی استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1533-ملاقات_با_مدیر_منطقه_ای_دانشگاه_سیدنی_غربی_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/96726800.jpg ملاقات با ریاست دانشکده مدیریت دانشکده لوثرن کالیفرنیا http://iliadint.com/fa/article/1531-ملاقات_با_ریاست_دانشکده_مدیریت_دانشکده_لوثرن_کالیفرنیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/73748705.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر جذب دانشجو کالج کتس انگلستان http://iliadint.com/fa/article/1525-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مدیر_جذب_دانشجو_کالج_کتس_انگلستان info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/99852607.jpg ملاقات با مدیر بین الملل کالج مرکزی ناتینگهام http://iliadint.com/fa/article/1524-ملاقات_با_مدیر_بین_الملل_کالج_مرکزی_ناتینگهام info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/64414428.jpg ملاقات با مدیر پذیرش تحصیلی کالج های ای اف http://iliadint.com/fa/article/1522-ملاقات_با_مدیر_پذیرش_تحصیلی_کالج_های_ای_اف info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/88531521.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر بخش پذیرش تحصیلی و بازاریابی کالج آینزبری آدلاید http://iliadint.com/fa/article/1516-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مدیر_بخش_پذیرش_تحصیلی_و_بازاریابی_کالج_آینزبری_آدلاید info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/33333375.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر منطقه ای دانشگاه فلیندرز استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1514-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مدیر_منطقه_ای_دانشگاه_فلیندرز_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/47852367.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر منطقه ای دانشگاه سیدنی غربی استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1512-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مدیر_منطقه_ای_دانشگاه_سیدنی_غربی_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/88602400.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مسئول هماهنگی منطقه ای دانشگاه آدلاید استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1509-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مسئول_هماهنگی_منطقه_ای_دانشگاه_آدلاید_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/66051403.jpg همایش آموزشی با حضور نمایندگان مراکز آموزشی استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1506-همایش_آموزشی_با_حضور_نمایندگان_مراکز_آموزشی_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/42621110.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر جذب دانشجو دانشگاه مک کواری استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1504-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مدیر_جذب_دانشجو_دانشگاه_مک_کواری_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/22004046.jpg حضور کارشناس اجرایی ایلیاد بین الملل در کارگروه آموزشی دانشگاه نیوکاسل استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1520-حضور_کارشناس_اجرایی_ایلیاد_بین_الملل_در_کارگروه_آموزشی_دانشگاه_نیوکاسل_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/19924157.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر جذب دانشجو دانشگاه ملبورن استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1502-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مدیر_جذب_دانشجو_دانشگاه_ملبورن_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/18756310.jpg تور آشنایی با دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1518-تور_آشنایی_با_دانشگاه_فناوری_کوئینزلند_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/86609097.jpg ملاقات با مسئول هماهنگی بین المللی دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1495-ملاقات_با_مسئول_هماهنگی_بین_المللی_دانشگاه_فناوری_کوئینزلند_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/44332300.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مسئول منطقه ای جذب دانشجو کالج گلوبال دانشگاه نیو سوث ویلز استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1494-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مسئول_منطقه_ای_جذب_دانشجو_کالج_گلوبال_دانشگاه_نیو_سوث_ویلز_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/64813935.jpg ملاقات با مدیر جذب دانشجو و مدیر بازاریابی منطقه ای کالج کتس انگلستان http://iliadint.com/fa/article/1493-ملاقات_با_مدیر_جذب_دانشجو_و_مدیر_بازاریابی_منطقه_ای_کالج_کتس_انگلستان info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/63702357.jpg ملاقات با مدیر بازاریابی منطقه ای دانشگاه کرتین استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1492-ملاقات_با_مدیر_بازاریابی_منطقه_ای_دانشگاه_کرتین_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/99319642.jpg کارکنان دانشگاههای استرالیا مهمان ایلیاد http://iliadint.com/fa/article/1470-کارکنان_دانشگاههای_استرالیا_مهمان_ایلیاد info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/22942495.jpg ملاقات با مدیر بخش پذیرش تحصیلی و بازاریابی کالج آینزبری آدلاید http://iliadint.com/fa/article/1469-ملاقات_با_مدیر_بخش_پذیرش_تحصیلی_و_بازاریابی_کالج_آینزبری_آدلاید info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/32205991.jpg جشن یازدهمین سال تأسیس شرکت و قرعه کشی بلیط هواپیما http://iliadint.com/fa/article/1464-جشن_یازدهمین_سال_تأسیس_شرکت_و_قرعه_کشی_بلیط_هواپیما info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/91787159.jpg ملاقات با استاد ادبیات کالج ترینیتی دانشگاه ملبورن استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1453-ملاقات_با_استاد_ادبیات_کالج_ترینیتی_دانشگاه_ملبورن_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/73138307.jpg ملاقات با نماینده کالج گلوبال دانشگاه نیو سوث ویلز استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1399-ملاقات_با_نماینده_کالج_گلوبال_دانشگاه_نیو_سوث_ویلز_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/91417398.jpg همایش آموزشی با حضور نمایندگان مراکز آموزشی استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1100-همایش_آموزشی_با_حضور_نمایندگان_مراکز_آموزشی_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/96770946.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر و مسئول امور دانشجویان خاورمیانه دانشگاه سیدنی استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1149-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مدیر_و_مسئول_امور_دانشجویان_خاورمیانه_دانشگاه_سیدنی_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/22343711.jpg ملاقات با مسئول امور دانشجویان خاورمیانه دانشگاه لاتروب استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1052-ملاقات_با_مسئول_امور_دانشجویان_خاورمیانه_دانشگاه_لاتروب_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/63479767.jpg حضور کارشناس اجرایی ایلیاد بین الملل در کارگروه آموزشی دانشگاه موناش استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1085-حضور_کارشناس_اجرایی_ایلیاد_بین_الملل_در_کارگروه_آموزشی_دانشگاه_موناش_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/46092211.jpg همایش آموزشی با حضور نمایندگان مراکز آموزشی استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1053-همایش_آموزشی_با_حضور_نمایندگان_مراکز_آموزشی_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/76968300.jpg ملاقات با نماینده دانشگاه نیو سوث ویلز استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1056-ملاقات_با_نماینده_دانشگاه_نیو_سوث_ویلز_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/95259783.jpg ملاقات با نماینده دانشگاه وسترن استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1060-ملاقات_با_نماینده_دانشگاه_وسترن_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/95905677.jpg جلسه هماهنگی با دفتر امریکا http://iliadint.com/fa/article/1064-جلسه_هماهنگی_با_دفتر_امریکا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/62951733.jpg حضور کارشناسان اجرایی ایلیاد بین الملل در کارگروه مراکز آموزشی - نمایندگان آموزشی استرالیا http://iliadint.com/fa/article/1083-حضور_کارشناسان_اجرایی_ایلیاد_بین_الملل_در_کارگروه_مراکز_آموزشی_نمایندگان_آموزشی_استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/88843451.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر بازاریابی سازمان نویتاس در دانشگاه ماساچوست امریکا http://iliadint.com/fa/article/1066-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مدیر_بازاریابی_سازمان_نویتاس_در_دانشگاه_ماساچوست_امریکا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/88929555.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مسئول بازاریابی سازمان نویتاس در دانشگاه نیوهمپشایر امریکا http://iliadint.com/fa/article/1070-جلسه_پرسش_و_پاسخ_با_مسئول_بازاریابی_سازمان_نویتاس_در_دانشگاه_نیوهمپشایر_امریکا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/66962855.jpg ملاقات با مدیر بازاریابی سازمان استادی گروپ http://iliadint.com/fa/article/1072-ملاقات_با_مدیر_بازاریابی_سازمان_استادی_گروپ info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/75620498.jpg