خط ویژه: ۸۳۸۷۰
طوفان عظیم متیو!
تصویر زیر که در روز ششم اکتبر ۲۰۱۶ از طوفان متیو گرفته شده، این طوفان را دو روز بعد از ارتقاء به طوفان سطح چهار نشان می دهد. در سمت راست آن طوفان بسیار کوچکترِ نیکول را نیز می توان در اقیانوس اطلس دید.
 
Monster storm
 
تا روز چهارم اکتبر، صد ها نفر در کشور فقر زده هاییتی کشته شدند و طوفان متیو با سرعت ۲۳۳ کیلومتر بر ساعت کشور هاییتی را تا دو روز بعد یعنی ششم اکتبر در هم کوبید به طوری که بخش امور کمک های انساندوستانه سازمان ملل تعداد افرادی که نیاز به کمک بشر دوستانه دارند را بیش از سیصد و پنجاه هزار نفر ارزیابی کرده است. 
 
روز بعد همانطور که در پایین می بینید، هفتم اکتبر، طوفان متیو فلوریدا را به یک استخر بزرگ تبدیل کرد.
 
Car trouble

در روز هفتم اکتبر، سن آگوستین در فلوریدا چندان فرقی با یک دریاچه عظیم نداشت. عکس پایین نیز مانند بالایی در همین روز در سن آگوستین گرفته شده است.
 
Flooding in St. Augustine
 
در این روز در ناحیه ساحلیِ «کاکائو» (بله کاکائو!) طوفان قایق ها و خانه های ساحلی را در هم شکست. (عکس پایین)
 
Waves of destruction