تحصیل و اقامت در استرالیا، آمریکا، کانادا، انگلستان ، نیوزیلند و مالزی با ایلیاد | رویدادها و برنامه ها https://iliadint.com Mon, 23 Oct 2017 06:10:59 +0330 https://iliadint.com info@iliadint.com https://iliadint.com/images/logo_header.png همایش تحصیل در استرالیا، نیوزیلند، کانادا، امریکا، انگلستان و مالزی https://iliadint.com/fa/article/2670-همایش-تحصیل-در-استرالیا،-نیوزیلند،-کانادا،-امریکا،-انگلستان-و-مالزی info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/61964332.jpg ملاقات با مدیر پذیرش دانشجو دانشگاه تامسون ریورز https://iliadint.com/fa/article/2546-ملاقات-با-مدیر-پذیرش-دانشجو-دانشگاه-تامسون-ریورز info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/50559163.jpg همایش بین المللی اعزام دانشجو آیسف کانادا 2017 https://iliadint.com/fa/article/2545-همایش-بین-المللی-اعزام-دانشجو-آیسف-کانادا-2017 info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/22539163.jpg همایش تحصیل در انگلستان با حضور نمایندگان مراکز آموزشی https://iliadint.com/fa/article/2152-همایش-تحصیل-در-انگلستان-با-حضور-نمایندگان-مراکز-آموزشی info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/88652759.jpg همایش تحصیل در کانادا با حضور نمایندگان مراکز آموزشی https://iliadint.com/fa/article/2049-همایش-تحصیل-در-کانادا-با-حضور-نمایندگان-مراکز-آموزشی info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/76396006.jpg کنفرانس ناویتاس با موضوع بهبود مشارکت ۶ تا ۹ فروردین https://iliadint.com/fa/article/2022-کنفرانس-ناویتاس-با-موضوع-بهبود-مشارکت-۶-تا-۹-فروردین info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/97288427.jpg ملاقات با مدیریت منطقه ای کتس کالج انگلستان https://iliadint.com/fa/article/1570-ملاقات-با-مدیریت-منطقه-ای-کتس-کالج-انگلستان info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/41919046.jpg ملاقات با مدیریت منطقه ای شرکت استادی گرووپ https://iliadint.com/fa/article/1567-ملاقات-با-مدیریت-منطقه-ای-شرکت-استادی-گرووپ info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/38687743.jpg ملاقات با مدیر منطقه ای دانشکده کینگز انگلستان https://iliadint.com/fa/article/1566-ملاقات-با-مدیر-منطقه-ای-دانشکده-کینگز-انگلستان info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/15399721.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر جذب دانشجوی دانشگاه ولونگونگ https://iliadint.com/fa/article/1562-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مدیر-جذب-دانشجوی-دانشگاه-ولونگونگ info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/42556054.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر جذب دانشجو ی دانشگاه گریفیث استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1561-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مدیر-جذب-دانشجو-ی-دانشگاه-گریفیث-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/54881959.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر جذب دانشجوی دانشگاه نیو کاسل استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1560-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مدیر-جذب-دانشجوی-دانشگاه-نیو-کاسل-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/56543761.jpg ملاقات با دانشگاه موناش https://iliadint.com/fa/article/1557-ملاقات-با-دانشگاه-موناش info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/71133931.jpg ملاقات با دانشگاه ولونگونگ https://iliadint.com/fa/article/1556-ملاقات-با-دانشگاه-ولونگونگ info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/22454885.jpg ملاقات با دانشگاه گریفیث https://iliadint.com/fa/article/1555-ملاقات-با-دانشگاه-گریفیث info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/35916747.jpg ملاقات با دانشگاه نیوکاسل https://iliadint.com/fa/article/1554-ملاقات-با-دانشگاه-نیوکاسل info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/60556509.jpg بازدید هیات علمی دانشگاه سیدنی از دفتر نیاوران ایلیاد https://iliadint.com/fa/article/1548-بازدید-هیات-علمی-دانشگاه-سیدنی-از-دفتر-نیاوران-ایلیاد info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/53306304.jpg ملاقات با مدیر منطقه(خاور میانه و شمال آفریقا) دانشگاه ردینگ انگلستان https://iliadint.com/fa/article/1546-ملاقات-با-مدیر-منطقه-خاور-میانه-و-شمال-آفریقا-دانشگاه-ردینگ-انگلستان info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/21919875.jpg ملاقات با مدیر جذب دانشجو کالج کتس انگلستان https://iliadint.com/fa/article/1542-ملاقات-با-مدیر-جذب-دانشجو-کالج-کتس-انگلستان info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/51906064.jpg همایش تحصیل در استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1536-همایش-تحصیل-در-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/21441356.jpg ملاقات با مدیر منطقه ای دانشگاه سیدنی غربی استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1533-ملاقات-با-مدیر-منطقه-ای-دانشگاه-سیدنی-غربی-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/96726800.jpg ملاقات با ریاست دانشکده مدیریت دانشکده لوثرن کالیفرنیا https://iliadint.com/fa/article/1531-ملاقات-با-ریاست-دانشکده-مدیریت-دانشکده-لوثرن-کالیفرنیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/73748705.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر جذب دانشجو کالج کتس انگلستان https://iliadint.com/fa/article/1525-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مدیر-جذب-دانشجو-کالج-کتس-انگلستان info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/99852607.jpg ملاقات با مدیر بین الملل کالج مرکزی ناتینگهام https://iliadint.com/fa/article/1524-ملاقات-با-مدیر-بین-الملل-کالج-مرکزی-ناتینگهام info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/64414428.jpg ملاقات با مدیر پذیرش تحصیلی کالج های ای اف https://iliadint.com/fa/article/1522-ملاقات-با-مدیر-پذیرش-تحصیلی-کالج-های-ای-اف info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/88531521.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر بخش پذیرش تحصیلی و بازاریابی کالج آینزبری آدلاید https://iliadint.com/fa/article/1516-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مدیر-بخش-پذیرش-تحصیلی-و-بازاریابی-کالج-آینزبری-آدلاید info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/33333375.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر منطقه ای دانشگاه فلیندرز استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1514-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مدیر-منطقه-ای-دانشگاه-فلیندرز-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/47852367.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر منطقه ای دانشگاه سیدنی غربی استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1512-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مدیر-منطقه-ای-دانشگاه-سیدنی-غربی-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/88602400.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مسئول هماهنگی منطقه ای دانشگاه آدلاید استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1509-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مسئول-هماهنگی-منطقه-ای-دانشگاه-آدلاید-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/66051403.jpg همایش آموزشی با حضور نمایندگان مراکز آموزشی استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1506-همایش-آموزشی-با-حضور-نمایندگان-مراکز-آموزشی-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/42621110.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر جذب دانشجو دانشگاه مک کواری استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1504-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مدیر-جذب-دانشجو-دانشگاه-مک-کواری-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/22004046.jpg حضور کارشناس اجرایی ایلیاد بین الملل در کارگروه آموزشی دانشگاه نیوکاسل استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1520-حضور-کارشناس-اجرایی-ایلیاد-بین-الملل-در-کارگروه-آموزشی-دانشگاه-نیوکاسل-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/19924157.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر جذب دانشجو دانشگاه ملبورن استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1502-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مدیر-جذب-دانشجو-دانشگاه-ملبورن-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/18756310.jpg تور آشنایی با دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1518-تور-آشنایی-با-دانشگاه-فناوری-کوئینزلند-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/86609097.jpg ملاقات با مسئول هماهنگی بین المللی دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1495-ملاقات-با-مسئول-هماهنگی-بین-المللی-دانشگاه-فناوری-کوئینزلند-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/44332300.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مسئول منطقه ای جذب دانشجو کالج گلوبال دانشگاه نیو سوث ویلز استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1494-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مسئول-منطقه-ای-جذب-دانشجو-کالج-گلوبال-دانشگاه-نیو-سوث-ویلز-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/64813935.jpg ملاقات با مدیر جذب دانشجو و مدیر بازاریابی منطقه ای کالج کتس انگلستان https://iliadint.com/fa/article/1493-ملاقات-با-مدیر-جذب-دانشجو-و-مدیر-بازاریابی-منطقه-ای-کالج-کتس-انگلستان info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/63702357.jpg ملاقات با مدیر بازاریابی منطقه ای دانشگاه کرتین استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1492-ملاقات-با-مدیر-بازاریابی-منطقه-ای-دانشگاه-کرتین-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/99319642.jpg کارکنان دانشگاههای استرالیا مهمان ایلیاد https://iliadint.com/fa/article/1470-کارکنان-دانشگاههای-استرالیا-مهمان-ایلیاد info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/22942495.jpg ملاقات با مدیر بخش پذیرش تحصیلی و بازاریابی کالج آینزبری آدلاید https://iliadint.com/fa/article/1469-ملاقات-با-مدیر-بخش-پذیرش-تحصیلی-و-بازاریابی-کالج-آینزبری-آدلاید info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/32205991.jpg جشن یازدهمین سال تأسیس شرکت و قرعه کشی بلیط هواپیما https://iliadint.com/fa/article/1464-جشن-یازدهمین-سال-تأسیس-شرکت-و-قرعه-کشی-بلیط-هواپیما info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/91787159.jpg ملاقات با استاد ادبیات کالج ترینیتی دانشگاه ملبورن استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1453-ملاقات-با-استاد-ادبیات-کالج-ترینیتی-دانشگاه-ملبورن-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/73138307.jpg ملاقات با نماینده کالج گلوبال دانشگاه نیو سوث ویلز استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1399-ملاقات-با-نماینده-کالج-گلوبال-دانشگاه-نیو-سوث-ویلز-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/91417398.jpg همایش آموزشی با حضور نمایندگان مراکز آموزشی استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1100-همایش-آموزشی-با-حضور-نمایندگان-مراکز-آموزشی-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/96770946.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر و مسئول امور دانشجویان خاورمیانه دانشگاه سیدنی استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1149-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مدیر-و-مسئول-امور-دانشجویان-خاورمیانه-دانشگاه-سیدنی-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/22343711.jpg ملاقات با مسئول امور دانشجویان خاورمیانه دانشگاه لاتروب استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1052-ملاقات-با-مسئول-امور-دانشجویان-خاورمیانه-دانشگاه-لاتروب-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/63479767.jpg حضور کارشناس اجرایی ایلیاد بین الملل در کارگروه آموزشی دانشگاه موناش استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1085-حضور-کارشناس-اجرایی-ایلیاد-بین-الملل-در-کارگروه-آموزشی-دانشگاه-موناش-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/46092211.jpg همایش آموزشی با حضور نمایندگان مراکز آموزشی استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1053-همایش-آموزشی-با-حضور-نمایندگان-مراکز-آموزشی-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/76968300.jpg ملاقات با نماینده دانشگاه نیو سوث ویلز استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1056-ملاقات-با-نماینده-دانشگاه-نیو-سوث-ویلز-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/95259783.jpg ملاقات با نماینده دانشگاه وسترن استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1060-ملاقات-با-نماینده-دانشگاه-وسترن-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/95905677.jpg جلسه هماهنگی با دفتر امریکا https://iliadint.com/fa/article/1064-جلسه-هماهنگی-با-دفتر-امریکا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/62951733.jpg حضور کارشناسان اجرایی ایلیاد بین الملل در کارگروه مراکز آموزشی - نمایندگان آموزشی استرالیا https://iliadint.com/fa/article/1083-حضور-کارشناسان-اجرایی-ایلیاد-بین-الملل-در-کارگروه-مراکز-آموزشی-نمایندگان-آموزشی-استرالیا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/88843451.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مدیر بازاریابی سازمان نویتاس در دانشگاه ماساچوست امریکا https://iliadint.com/fa/article/1066-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مدیر-بازاریابی-سازمان-نویتاس-در-دانشگاه-ماساچوست-امریکا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/88929555.jpg جلسه پرسش و پاسخ با مسئول بازاریابی سازمان نویتاس در دانشگاه نیوهمپشایر امریکا https://iliadint.com/fa/article/1070-جلسه-پرسش-و-پاسخ-با-مسئول-بازاریابی-سازمان-نویتاس-در-دانشگاه-نیوهمپشایر-امریکا info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/66962855.jpg ملاقات با مدیر بازاریابی سازمان استادی گروپ https://iliadint.com/fa/article/1072-ملاقات-با-مدیر-بازاریابی-سازمان-استادی-گروپ info@iliadint.com db/files/images/thumb/1/75620498.jpg