شرایط لازم جهت تایید ترجمه
EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

شرایط لازم جهت تایید ترجمه

 

شرایط تایید مدارک به ترتیب حروف الفباء:

 

·        ترجمه اجاره نامه:
* اجاره نامچه در صورتی که در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تایید است. اجاره نامه هایی که
در آژانس‌های مسکن تهیه می‌شوند فاقد اعتبار قانونی برای تایید هستند. 

·        ترجمه احکام طلاق:
* احکام طلاق یا اقرار عدم امکان سازش که منجر به جدائی نگردیده باشد، قابل ترجمه و تایید نیست. چنانچه مراجعه کننده اظهار
به جدایی نماید، ارائه سند طلاق یا شناسنامه که در آن واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد برای استناد سند ترجمه شده الزامیست. 

·        ترجمه احکام قهرمانی و رشته های ورزشی:
* ترجمه حکم قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل تایید است.

·        ترجمه احکام:
* احکام صادره توسط دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین صورتجلسه‌های دادگاه و گواهی‌های صادره از دادگاه‌ها در
صورتی قابل ترجمه و تایید است که ممهور به مهر "ترجمه بلامانع است" توسط شعبه صادر کننده باشد.
* در این مورد، احکام حصر واثت که توسط شعبه دادگاه‌های عمومی و احکام حجر و قیم‌نامه که توسط دایره سرپرستی صادر
می‌شود، استثناء است.

·        ترجمه ارزیابی املاک:
* برگه ارزیابی املاک و مستغلات در صورتی قابل ترجمه و تایید است که توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده و
کانون کارشناسان دادگستری آن را تایید کرده باشد، قابل ترجمه و تایید می‌باشد.

·        ترجمه اساسنامه:
* اساسنامه شرکتها، در صورتی که ممهور به مهر برجسته ثبت شرکتها باشد، قابل ترجمه و تایید است.
* اساسنامه شرکتهای واقع در برخی از شهرستانها که مهر ثبت آنها به صورت استامپی می‌باشد، نیز قابل ترجمه و تایید
می‌باشند. 

·        ترجمه استشهادیه:
* ترجمه استشهادیه قابل تایید رسمی دادگستری نمی باشد؛ مگر در دو مورد:
الف) استشهادیه اعلام آدرس مسکونی: ترجمه استشهادیه اعلام آدرس محل سکونت با تایید نیروی انتظامی منطقه مربوطه قابل
تایید است.
ب) ترجمه استشهادیه افراد تحت تکفل: ترجمه استشهاده افراد تحت تکفل (پدر، مارد، خواهر تا زمان تجرد و برادر تا زمان رسیدن
به سن قانونی) در مورد افرادی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بر عهده دارند، قابل تایید است.
در این مورد ارائه شناسنامه برای تایید استشهادیه الزامی است.

·        ترجمه استعلام ثبت اسناد:
* استعلام ثبت اسناد در صورتی قابل ترجمه و تایید است که ممهور به مهر ثبت اسناد منطقه مربوطه باشد.

·        ترجمه اظهارنامه و دادخواست:
* اظهارنامه و دادخواست در صورتی که در مرحله اولیه باشد، قابل ترجمه و تایید نیست.

·        ترجمه اقرارنامه:
* اقرار نامه در صورتی قابل ترجمه و تایید است که در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد.
* با توجه به متن اقرارنامه، ارائه مدارک لازم برای تایید ترجمه الزامی می‌باشد.

·         ترجمه انواع کارت شناسایی:
* ترجمه کارتهای شناسایی صادره توسط ارگانهای دولتی، با مهر و امضا سازمان مربوطه، قابل تایید است.
* ترجمه کارت ملی قابل تایید است.
* ترجمه کارت دانشجویی، قابل تایید نیست.
* کارتهای شناسایی صادره توسط شرکتهای خصوصی، با همراه روزنامه رسمی شرکت، قابل تایید است.

·        ترجمه آگهی تغییرات:
* آگهی تغییرات شرکتها، در صورتی که اصل باشد یا کپی آن ممهور به مهر برجسته ثبت شرکتها باشد، قابل ترجمه و تایید
است.

·        ترجمه بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات:
* ترجمه بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات با مهر گمرک قابل تایید است.

·        ترجمه پاسپورت:
* ترجمه پاسپورت در صورتی که زمان انقضای آن نگذشته باشد، قابل تایید است و کپی برابر با اصل از پاسپورت که
توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تایید است.

·        ترجمه تعهدنامه:
* تعهدنامه در صورتی قابل ترجمه و تایید است که در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر تنظیم شده باشد.

·        ترجمه تفویض وکالتنامه و سایر انواع نقل و انتقالات:
* تفویض وکالتنامه و نقل و انتقالات در صورتی که در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تایید
است.
* در مورد تایید ترجمه تفویض وکالت، ارائه وکالتنامه‌های قبل برای استناد و رویت الزامی است.

·        ترجمه حساب های بانکی:
* ترجمه گواهی گردش حسابهای بانکی و گواهیهای مانده موجودی صادره توسط بانکها و موسسات مالی در صورتی که
توسط امور بین‌الملل مهر شده باشد، قابل تایید است.

·        ترجمه خلاصه فوت:
* ترجمه خلاصه فوت به همراه و ممهور به مهر ثبت احوال قابل تایید است.
* تمامی گواهینامه‌های صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر این سازمان قابل ترجمه و تایید است.

·        ترجمه دفترچه بیمه تامین اجتماعی:
* ترجمه دفترچه بیمه تامین اجتماعی درصورتی که ممهور با مهر سازمان تامین اجتماعی و دارای اعتبار باشد، قابل تایید
است.

·        ترجمه دفترچه بیمه خدمات درمانی:
* ترجمه دفترچه بیمه خدمات درمانی درصورتی که ممهور با مهر سازمان خدمات درمانی و دارای اعتبار باشد، قابل تایید |
است.

·        ترجمه دفترچه‌های حساب پس انداز:
* ترجمه کلیه ردفترچه‌های بانکی (پس انداز قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلند مدت) صادره توسط بانکها، با مهر و امضای
شعبه صادر کننده، قابل تایید است.

·        ترجمه رونوشت سند ازدواج:
* برای ترجمه رونوشت سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامی است.
* ترجمه رونوشت سند ازدواج در صورتی که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تایید است.

·        ترجمه رونوشت سند طلاق:
* برای ترجمه رونوشت سند طلاق، همراه داشتن شناسنامه الزامی است.
* ترجمه رونوشت سند طلاق در صورتی که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تایید است.

·        ترجمه سند ازدواج:
* برای ترجمه سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه یکی از ذوجین الزامی است.
* ترجمه سند ازدواج در صورتی که خوانا و بدون قلم‌خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق
دفترخانه باشد، قابل تایید است.
* ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست.

·        ترجمه سند طلاق:
* برای ترجمه سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامی است.
* ترجمه سند طلاق در صورتی که خوانا و بدون قلم‌خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق
دفترخانه باشد، قابل تایید است.

·        ترجمه سند مالکیت:
* سند مالکیت در صورتی که خوانا و بدون قلم‌خوردگی و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقال باشد، قابل
ترجمه و تایید است.
* سند مالکیتی که در تاریخ ترجمه در دادگاه‌ها برای آزادی متهم به وثیقه گذاشته شده باشد، قابل ترجمه و تایید نیست.

·        ترجمه شناسنامه:
* مراجعه‌کننده باید املای انگلیسی (مطابق با پاسپورت) مورد نظر اسامی مندرج در شناسنامه را در زمان تحویل شناسنامه قید
نماید.
* ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم‌خوردگی و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تایید است.
* شناسنامه‌های قدیمی فاقد اعتبار و غیر قابل ترجمه هستند؛ مگر این که صاحب آن فوت نموده و در آن قید شده باشد.
* در مقابل اسامی فرزندان باید مهر ثبت احول الصاق شده باشد.
* در مقابل واقعه طلاق باید مهر دفتر طلاق الصاق شده باشد.

·        ترجمه صورتجلسه سهام:
* صورتجلسه سهام شرکتها که تعداد سهام اعضا در آن ذکر شده و ممهور به مهر برجسته ثبت شرکتها باشد، قابل ترجمه
و تایید است. برگه‌های مربوط به شرکتهای خصوصی، با رائه روزنامه رسمی شرکت، قابل ترجمه و تایید است.

·        ترجمه فیش های حقوقی:
* ترجمه فیشهای حقوقی از ادارات دولتی، قابل تایید است.

·        ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز:
* ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز، قابل تایید است.

·        ترجمه کارت بازرگانی:
* ترجمه کارت بازرگانی با تایید وزارت بازرگانی قابل تایید است و کپی برابر با اصل از کارت بازرگانی که توسط مترج
رسمی انجام شده باشد نیز قابل تایید است.

·        ترجمه کارت پایان خدمت:
* ترجمه کارت پایان خدمت همراه با اصل قابل ترجمه و تایید است.

·        ترجمه کارت سبز اتباع خارجه:
* ترجمه کارت سبز اتباع بیگانه، ضمن صدور گواهی از فرمانداریهای محل سکونت جهت اصالت کارت سبز قابل تایید
است.

·        ترجمه کارت معافیت از خدمت:
* ترجمه کارت معافیت از خدمت همراه با اصل قابل ترجمه و تایید است.

·        ترجمه کارت نظام پزشکی:
* ترجمه کارت نظام پزشکی با امضا رئیس سازمان نظام پزشکی و ارائه مدرک تحصیلی جهت استناد، قابل تایید است.

·        ترجمه کارت نظام مهندسی:
* ترجمه کارت نظام مهندسی با امضا رئیس سازمان نظام پزشکی و ارائه مدرک تحصیلی جهت استناد، قابل تایید است.

·        ترجمه کارت واکسیناسیون:
* ترجمه کارت واکسیناسیون با تایید سازمان نظام پزشکی یا مراکز بهداشتی دولتی، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی تجرد:
* ترجمه گواهی تجرد در صورتی که توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه یا اداره سجلات امور خارجه (احوال
شخصیه) صادر شده باشد، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه:
* ترجمه گواهی سوء پیشینه طبق قانون تا سه ماه پس از تاریخ صدور قابل تایید است و سندی که تاریخ آن گذشته باشد قابل
ترجمه و تایید نیست.

·        ترجمه گواهی کار از بیمارستان ها و درمانگاه ها:
* ترجمه گواهی کار از بیمارستانها و درمانگاهها با تایید وزارت بهداشت و درمان و گواهیهای پزشکی با تایید سازمان نظام
پزشکی قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی مربوط به روستاهای دور افتاده:
* ترجمه گواهیهای مربوط به اشخاص در روستهای دور افتاده با تایید فرمانداری منطقه یا بخشداری و در صورت در
دسترس نبودنف با مهر و امضای شورای اسلامی محل یا ناحیه انتظامی منطقه، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی ولادت:
* ترجمه گواهی ولادت با مهر پزشک مربوطه و تایید سازمان نظام پزشکی قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های ازدواج های شرعی:
* ترجمه گواهیهای صادره از سوی فرمانداریها در مورد ازدواجهای شرعی اتباع بیگانه که فاقد سفارتخانه در ایران هستند،
قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی:
* ترجمه گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) که از طریف ادارات دولتی و یا سازمانهای دولتی صادره
شده، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت از سازمانها:
* ترجمه گواهیهای آموزشی کوتاه مدت (ساعت دار) صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه
آموزشی ایزایران ممهور به مهر مرجع صادر کننده، قابل تایید است.
* ترجمه گواهیهای آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی:
* ترجمه گواهیهای آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) شرکتهای دولتی خصوصی، ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با موضوع
فعالیت شرکت و مجوز آموزش، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های بیمه:
* ترجمه گواهیهای صادره از بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه اسیا، بیمه ایران و غیره با مهر اداره بیمه، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های صادره از آژانس های هواپیمایی:
* ترجمه گواهیهای صادره از آژانسهای هواپیمایی چنانچه به صورت شرکتی اداره می‌شوند، با ارائه آخرین روزنامه رسمی
و در غیر این صورت با تایید سازمان هواپیمایی کشوری یا مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های صادره از تعاونی ها:
* ترجمه گواهیهای صادره از تعاونیهای مسکن و مصرف، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های صادره از داروخانه ها:
* ترجمه گواهیهای کار صادره از داروخانه‌ها، با تایید انجمن داروخانه‌داران، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای:
* ترجمه گواهینامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های فرهنگی و هنری:
* ترجمه گواهیهای صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی و فعالیتهای هنری، در صورت تایید توسط وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های کار از مشاغل آزاد:
* ترجمه گواهیهای کار مشاغل آزاد، ضمن تایید اتحادیه یا ارائه جواز کسب، مورد تایید است.

·        ترجمه گواهی های کار از موسسات و ادارات دولتی:
* ترجمه گواهی کار صادره از سوی ادارات و موسسات و سازمانهای دولتی، با ارائه حکم مربوطه، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های کار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی:
* ترجمه گواهیهای کار مربوط به اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تایید سازمان مرکزی و مهر و امضا
معرفی شده دانشگاه، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های کار اساتید دانشگاه های دولتی:
* ترجمه گواهیهای کار مربوط به اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی با مهر و امضا ریاست دانشکده، قابل
تایید است.

·        ترجمه گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی:
* تمامی گواهیهای صادره از سوی شرکتهای خصوصی، با ارائه آخرین روزنامه رسمی با مهر شرکت و ارائه دفترچه بیمه،
قابل ترجمه و تایید است. در ضمن در صورتی که در چنین گواهی، سمت شخص ذکر شده باشد، ارائه مدرک مرتبط نیز
الزامی است.
* در صورتی که در گواهی صادره از طرف شرکت حرفه و کار تخصصی، میزان تحصیلات قید شده باشد، ارائه مدرک
تحصیلی صاحب سند برای تایید ترجمه الزامی است.
* برای ترجمه گواهیهای صادره از طرف شرکت برای کارکنان نیمه وقت، دیگر نیازی به ارائه دفترچه بیمه نیست.

·        ترجمه گواهی های کار صادره از مهد کودکها:
* ترجمه گواهیهای صادره از مهدکودکها و مراجعی که فعالیت آنها زیر نظر سازمان بهزیستی می‌باشد، ضمن تایید اسن
سازمان قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های مالیاتی:
* گواهیهای مالیاتی و همچنین ترازنامه شرکتها، در صورتی که ممهور به مهر ممیز مالیاتی باشد، قابل ترجمه و تایید است.

·        ترجمه‌ گواهی های مراکز آموزشی دوره‌های زبان:
* ترجمه گواهیهای صادره از مراکز آموزشی دوره‌های زبان، چنانچه به صورت شرکتی اداره می‌شوند، ضمن ارائه آخرین
روزنامه رسمی شرکت و در غیر این صورت با مجوز آموزش و پرورش، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهی های مربوط به ازدواج های شرعی بنیاد صدر:
* ترجمه گواهیهای مربوط به ازدواجهای شرعی بنیاد صدر مربوط به اتباع خارجه که در ایران دارای سفارتخانه نیستند،
قابل تایید نیست.

·        ترجمه گواهی های وکلا:
* ترجمه گواهیهای صادره توسط دفاتر وکالتی و پروانه وکالت با تایید کانون وکلا قابل تایید است.
* ترجمه گواهیهای مربوط به پرونده های مطروحه در دادگاهها، در صورت تصدیق شعبه، قابل تایید است.

·        ترجمه گواهینامه رانندگی:
* ترجمه گواهینامه رانندگی همراه با اصل قابل ترجمه و تایید است.

·        ترجمه گواهینامه های کشتیرانی:
* ترجمه گواهیهای صادره از کشتیرانی ممهور به مهر کشتیرانی والفجر 8 قابل تایید است

·        ترجمه گواهینامه‌های دریانوردی:
* ترجمه گواهینامه‌های دریانوردی با مهر کشتیرانی قابل تایید است و کپی برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام
شده باشد نیز قابل تایید می‌باشد.

·        ترجمه لیست بیمه:
* لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگه پرداخت بیمه یا ممهور به مهر باجه دریافت تامین اجتماعی، قابل ترجمه و تایید
است.

·        ترجمه مبایعه‌نامه:
* بیع‌نامه در صورتی که در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تایید است. بیع‌نامه‌هایی که در
آژانس‌های مسکن تهیه می‌شوند فاقد اعتبار برای ترجمه و تایید است. 

·        ترجمه مدارک صادره در خارج از کشور:
" ترجمه مدارک صادره در خارج از کشور اعم از سند ازدواج، گواهینامه ها، مدارک تحصیلی، پزشکی، وکالتنامه، احکام
دادگاهها و ..... با تایید سفارت ایران در کشور متبوع و سپس تایید مهر کنسولگری ایران، توسط وزارت امور حارجه قابل
تایید است.

·        ترجمه معرفی نامه های دوره های تخصصی:
* معرفی نامه های کارکنان شرکتها برای دوره‌های تخصصی پرسنل با ارائه آخرین روزنامه رسمی و دفتر بیمه قابل
ترجمه و تایید است.

·        ترجمه مکاتبات بین سازمان‌های دولتی:
* ترجمه مدارکی که جنبه مکاتبه بین سازمان‌ها داشته باشد مدرک و سند رسمی تلقی نمی‌شود و فقط مقررات و آئین‌نامه‌های
قابل ترجمه و تایید است. 

·        ترجمه وصیتنامه:
* ترجمه وصیتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضا سر دفتر و همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تایید است و چنانچه
وصی فوت نموده باشد، تنفیذ وصیتانامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه جهت اسناد الزامی است. لازم است ذکر شود که اقلیتهای
مذهبی از این قاعده مستثنی می باشند.

·        ترجمه وکالتنامه:
* وکالتنامه در صورتی قابل ترجمه و تایید است که در دفاتر اسناد رسمی و در سر برگ محضر تهیه و ممهور به مهر و امضاء
سر دفتر و شناسنامه موکل همراه آن باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

آخرین بروز رسانی: ۱۵ آبان ۱۳۹۵
ویراستار: خانم پریسا ذوالفقاری  
مشاوره رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از دانشگاه های استرالیا،آمریکا،کانادا،انگلستان ، نیوزیلند و مالزی
در صورتی که مایلید شرایط شما جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، توسط مشاورین باتجربه و متخصص موسسه «ایلیاد بین‌الملل» ارزشیابی گردد، فرم مشاوره زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت اطلاعات، حداکثر طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت. قابل توجه است که موسسه ایلیاد بین‌الملل دارای مجوز اعزام دانشجو از وزارت علوم ایران می‌باشند.