دانشگاه های ایران

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

دانشگاه های ایران

 • مركز ملي اقيانوس شناسي
  مركز ملي اقيانوس شناسي
 • موسسه آموزش عالي مجازي نور طوبي
  موسسه آموزش عالي مجازي نور طوبي
 • مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي
  مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي
 • دانشكده فرماندهي و ستاد
  دانشكده فرماندهي و ستاد
 • سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها
  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها
 • دانشكده اصول الدين
  دانشكده اصول الدين
 • موسسه آموزش عالی پارس
  موسسه آموزش عالی پارس
 • موسسه آموزش عالي پارسا
  موسسه آموزش عالي پارسا
 • دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور
  دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور
 • موسسه آموزش عالي پارس مهر
  موسسه آموزش عالي پارس مهر
 • موسسه آموزش عالي پاسارگاد
  موسسه آموزش عالي پاسارگاد
 • موسسه آموزش عالي پيام گلپايگان
  موسسه آموزش عالي پيام گلپايگان
 • دانشگاه پيام نور
  دانشگاه پيام نور
 • دانشگاه خليج فارس
  دانشگاه خليج فارس
 • دانشگاه صنعت نفت
  دانشگاه صنعت نفت
 • دانشگاه علوم انتظامي
  دانشگاه علوم انتظامي
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 • دانشگاه قم 
  دانشگاه قم 
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
 • موسسه آموزش عالي راغب اصفهاني
  موسسه آموزش عالي راغب اصفهاني
 • موسسه آموزش عالي راه دانش
  موسسه آموزش عالي راه دانش
 • موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي رجاء
  موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي رجاء
 • دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين
  دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين
 • موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي رشت
  موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي رشت
 • موسسه آموزش عالي رايانه اي
  موسسه آموزش عالي رايانه اي
 • دانشگاه علوم اسلامي رضوي
  دانشگاه علوم اسلامي رضوي
 • دانشگاه رازي
  دانشگاه رازي
 • پژوهشكده حوزه و دانشگاه
  پژوهشكده حوزه و دانشگاه
 • پژوهشگاه مواد و انرژي
  پژوهشگاه مواد و انرژي
 • پژوهشكده صنعت نفت
  پژوهشكده صنعت نفت
 • پژوهشكده فرهنگ، هنر و ارتباطات
  پژوهشكده فرهنگ، هنر و ارتباطات
 • موسسه آموزش عالي روزبه
  موسسه آموزش عالي روزبه
 • موسسه آموزش عالي رودكي
  موسسه آموزش عالي رودكي
 • موسسه آموزش عالي سبز
  موسسه آموزش عالي سبز
 • دانشگاه تربيت معلم سبزوار
  دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 • موسسه آموزش عالي صدرا
  موسسه آموزش عالي صدرا
 • موسسه آموزش عالي صفاهان
  موسسه آموزش عالي صفاهان
 • دانشگاه صنعتي سهند
  دانشگاه صنعتي سهند
 • موسسه آموزش عالي سلمان
  موسسه آموزش عالي سلمان
 • موسسه آموزش عالي سمنگان
  موسسه آموزش عالي سمنگان
 • موسسه آموزش عالي ساريان
  موسسه آموزش عالي ساريان
 • موسسه آموزش عالي غیرانتفاعی-غیردولتی سارويه
  موسسه آموزش عالي غیرانتفاعی-غیردولتی سارويه
 • دانشكده علوم اقتصادي
  دانشكده علوم اقتصادي
 • دانشكده روابط بين الملل
  دانشكده روابط بين الملل
 • دانشكده معارف قرآني
  دانشكده معارف قرآني
 • موسسه آموزش عالي علم و فن ارومیه
  موسسه آموزش عالي علم و فن ارومیه
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سمنان
 • موسسه آموزش عالي علوم و فنون سپاهان
  موسسه آموزش عالي علوم و فنون سپاهان
 • موسسه آموزش عالي سراج
  موسسه آموزش عالي سراج
 • موسسه آموزش عالي شفق
  موسسه آموزش عالي شفق
 • موسسه آموزش عالي شهاب دانش
  موسسه آموزش عالي شهاب دانش
 • دانشگاه شاهد
  دانشگاه شاهد
 • موسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني
  موسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني
 • دانشگاه شهيد باهنر كرمان
  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 • دانشگاه شهيد بهشتي
  دانشگاه شهيد بهشتي
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
 • دانشگاه شهيد چمران 
  دانشگاه شهيد چمران 
 • دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
 • دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري
  دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري
 • دانشگاه شهركرد
  دانشگاه شهركرد
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهرکرد
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهرکرد
 • موسسه آموزش عالي شاهرود
  موسسه آموزش عالي شاهرود
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
 • دانشگاه صنعتي شاهرود
  دانشگاه صنعتي شاهرود
 • موسسه آموزش عالي شمس
  موسسه آموزش عالي شمس
 • موسسه آموزش عالي شرق
  موسسه آموزش عالي شرق
 • دانشگاه صنعتي شريف
  دانشگاه صنعتي شريف
 • دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي شيخ بهائي
  دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي شيخ بهائي
 • دانشگاه شيراز
  دانشگاه شيراز
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شيراز
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شيراز
 • دانشگاه صنعتي شيراز
  دانشگاه صنعتي شيراز
 • موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شمال
  موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي شمال
 • موسسه آموزش عالي سينا
  موسسه آموزش عالي سينا
 • موسسه آموزش عالي سوره
  موسسه آموزش عالي سوره
 • موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي صنعتي فولاد
  موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي صنعتي فولاد
 • دانشگاه عالي دفاع ملي
  دانشگاه عالي دفاع ملي
 • موسسه آموزش عالي تابران
  موسسه آموزش عالي تابران
 • موسسه آموزش عالي طبري بابل
  موسسه آموزش عالي طبري بابل
 • موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي طبرستان
  موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي طبرستان
 • دانشگاه هنر تبريز
  دانشگاه هنر تبريز
 • دانشگاه تفرش
  دانشگاه تفرش
 • دانشگاه تربيت مدرس
  دانشگاه تربيت مدرس
 • دانشگاه تربيت معلم تهران
  دانشگاه تربيت معلم تهران
 • آموزشكده حفاظت محيط زيست
  آموزشكده حفاظت محيط زيست
 • آموزشكده فني نقشه برداري
  آموزشكده فني نقشه برداري
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 • موسسه آموزش عالي توس
  موسسه آموزش عالي توس
 • موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي نبي اكرم
  موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي- غيردولتي نبي اكرم
 • دانشگاه جامع علمي- كاربردي
  دانشگاه جامع علمي- كاربردي
 • دانشگاه هنر
  دانشگاه هنر
 • دانشگاه بيرجند
  دانشگاه بيرجند
 • دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • دانشگاه امـام حسين
  دانشگاه امـام حسين
 • دانشگاه اصفهان
  دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه كاشان
  دانشگاه كاشان
 • دانشگاه كردستان
  دانشگاه كردستان
 • دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي علم و فرهنگ
  دانشگاه غيرانتفاعي- غيردولتي علم و فرهنگ
 • دانشگاه سمنان
  دانشگاه سمنان
 • دانشگاه سيستان و بلوچستان
  دانشگاه سيستان و بلوچستان
 • دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
 • دانشگاه تبريز 
  دانشگاه تبريز 
 • دانشگاه زابل
  دانشگاه زابل
 • دانشگاه اروميه
  دانشگاه اروميه
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اروميه
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اروميه
 • دانشگاه صنعتي اروميه
  دانشگاه صنعتي اروميه
 • دانشگاه ولي عصر رفسنجان
  دانشگاه ولي عصر رفسنجان
 • دانشگاه ياسوج
  دانشگاه ياسوج
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ياسوج
 • موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان يزد
  موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان يزد
 • دانشگاه يزد
  دانشگاه يزد
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني يزد
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني يزد
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زابل
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زابل
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان
 • موسسه آموزش عالي زند
  موسسه آموزش عالي زند
 • دانشگاه زنجان 
  دانشگاه زنجان 
 • دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زنجان
  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زنجان
 • دانشگاه تهران
  دانشگاه تهران
 •  

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

  آخرین بروز رسانی: ۹ آذر ۱۳۸۸
  ویراستار: مدیر