شرایط لازم جهت تایید ترجمه

شرایط لازم جهت تایید ترجمه

 

شرایط تایید مدارک به ترتیب حروف الفباء:

 

·        ترجمه اجاره نامه:
* اجاره نامچه در صورتي كه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تاييد است. اجاره نامه هايي كه
در آژانس‌هاي مسكن تهيه مي‌شوند فاقد اعتبار قانوني براي تاييد هستند. 

·        ترجمه احكام طلاق:
* احكام طلاق يا اقرار عدم امكان سازش كه منجر به جدائي نگرديده باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست. چنانچه مراجعه كننده اظهار
به جدايي نمايد، ارائه سند طلاق يا شناسنامه كه در آن واقعه طلاق به ثبت رسيده باشد براي استناد سند ترجمه شده الزاميست. 

·        ترجمه احكام قهرماني و رشته هاي ورزشي:
* ترجمه حكم قهرماني در رشته هاي مختلف ورزشي با مهر سازمان تربيت بدني يا فدراسيون ورزشي قابل تاييد است.

·        ترجمه احكام:
* احكام صادره توسط دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و همچنين صورتجلسه‌هاي دادگاه و گواهي‌هاي صادره از دادگاه‌ها در
صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه ممهور به مهر "ترجمه بلامانع است" توسط شعبه صادر كننده باشد.
* در اين مورد، احكام حصر واثت كه توسط شعبه دادگاه‌هاي عمومي و احكام حجر و قيم‌نامه كه توسط دايره سرپرستي صادر
مي‌شود، استثناء است.

·        ترجمه ارزيابي املاك:
* برگه ارزيابي املاك و مستغلات در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام شده و
كانون كارشناسان دادگستري آن را تاييد كرده باشد، قابل ترجمه و تاييد مي‌باشد.

·        ترجمه اساسنامه:
* اساسنامه شركتها، در صورتي كه ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه و تاييد است.
* اساسنامه شركتهاي واقع در برخي از شهرستانها كه مهر ثبت آنها به صورت استامپي مي‌باشد، نيز قابل ترجمه و تاييد
مي‌باشند. 

·        ترجمه استشهاديه:
* ترجمه استشهاديه قابل تاييد رسمي دادگستري نمي باشد؛ مگر در دو مورد:
الف) استشهاديه اعلام آدرس مسكوني: ترجمه استشهاديه اعلام آدرس محل سكونت با تاييد نيروي انتظامي منطقه مربوطه قابل
تاييد است.
ب) ترجمه استشهاديه افراد تحت تكفل: ترجمه استشهاده افراد تحت تكفل (پدر، مارد، خواهر تا زمان تجرد و برادر تا زمان رسيدن
به سن قانوني) در مورد افرادي كه در خارج از كشور مشغول به كار هستند و كفالت خانواده را بر عهده دارند، قابل تاييد است.
در اين مورد ارائه شناسنامه براي تاييد استشهاديه الزامي است.

·        ترجمه استعلام ثبت اسناد:
* استعلام ثبت اسناد در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه ممهور به مهر ثبت اسناد منطقه مربوطه باشد.

·        ترجمه اظهارنامه و دادخواست:
* اظهارنامه و دادخواست در صورتي كه در مرحله اوليه باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست.

·        ترجمه اقرارنامه:
* اقرار نامه در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد.
* با توجه به متن اقرارنامه، ارائه مدارك لازم براي تاييد ترجمه الزامي مي‌باشد.

·         ترجمه انواع كارت شناسايي:
* ترجمه كارتهاي شناسايي صادره توسط ارگانهاي دولتي، با مهر و امضا سازمان مربوطه، قابل تاييد است.
* ترجمه كارت ملي قابل تاييد است.
* ترجمه كارت دانشجويي، قابل تاييد نيست.
* كارتهاي شناسايي صادره توسط شركتهاي خصوصي، با همراه روزنامه رسمي شركت، قابل تاييد است.

·        ترجمه آگهي تغييرات:
* آگهي تغييرات شركتها، در صورتي كه اصل باشد یا کپی آن ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه و تاييد
است.

·        ترجمه بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات:
* ترجمه بارنامه هاي گمركي و اسناد مربوط به واردات و صادرات با مهر گمرك قابل تاييد است.

·        ترجمه پاسپورت:
* ترجمه پاسپورت در صورتي كه زمان انقضاي آن نگذشته باشد، قابل تاييد است و كپي برابر با اصل از پاسپورت كه
توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد است.

·        ترجمه تعهدنامه:
* تعهدنامه در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر تنظيم شده باشد.

·        ترجمه تفويض وكالتنامه و ساير انواع نقل و انتقالات:
* تفويض وكالتنامه و نقل و انتقالات در صورتي كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تاييد
است.
* در مورد تاييد ترجمه تفويض وكالت، ارائه وكالتنامه‌هاي قبل براي استناد و رويت الزامي است.

·        ترجمه حساب هاي بانكي:
* ترجمه گواهي گردش حسابهاي بانكي و گواهيهاي مانده موجودي صادره توسط بانكها و موسسات مالي در صورتي كه
توسط امور بين‌الملل مهر شده باشد، قابل تاييد است.

·        ترجمه خلاصه فوت:
* ترجمه خلاصه فوت به همراه و ممهور به مهر ثبت احوال قابل تاييد است.
* تمامي گواهينامه‌هاي صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر اين سازمان قابل ترجمه و تاييد است.

·        ترجمه دفترچه بيمه تامين اجتماعي:
* ترجمه دفترچه بيمه تامين اجتماعي درصورتي كه ممهور با مهر سازمان تامين اجتماعي و داراي اعتبار باشد، قابل تاييد
است.

·        ترجمه دفترچه بيمه خدمات درماني:
* ترجمه دفترچه بيمه خدمات درماني درصورتي كه ممهور با مهر سازمان خدمات درماني و داراي اعتبار باشد، قابل تاييد |
است.

·        ترجمه دفترچه‌هاي حساب پس انداز:
* ترجمه كليه ردفترچه‌هاي بانكي (پس انداز قرض الحسنه، كوتاه مدت و بلند مدت) صادره توسط بانكها، با مهر و امضاي
شعبه صادر كننده، قابل تاييد است.

·        ترجمه رونوشت سند ازدواج:
* براي ترجمه رونوشت سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامي است.
* ترجمه رونوشت سند ازدواج در صورتي كه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تاييد است.

·        ترجمه رونوشت سند طلاق:
* براي ترجمه رونوشت سند طلاق، همراه داشتن شناسنامه الزامي است.
* ترجمه رونوشت سند طلاق در صورتي كه از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تاييد است.

·        ترجمه سند ازدواج:
* براي ترجمه سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه يكي از ذوجين الزامي است.
* ترجمه سند ازدواج در صورتي كه خوانا و بدون قلم‌خوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق
دفترخانه باشد، قابل تاييد است.
* ترجمه عقد انقطاعي (مدت دار) قابل تاييد نيست.

·        ترجمه سند طلاق:
* براي ترجمه سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامي است.
* ترجمه سند طلاق در صورتي كه خوانا و بدون قلم‌خوردگي و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقيق
دفترخانه باشد، قابل تاييد است.

·        ترجمه سند مالكيت:
* سند مالكيت در صورتي كه خوانا و بدون قلم‌خوردگي و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرين ستون نقل و انتقال باشد، قابل
ترجمه و تاييد است.
* سند مالكيتي كه در تاريخ ترجمه در دادگاه‌ها براي آزادي متهم به وثيقه گذاشته شده باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست.

·        ترجمه شناسنامه:
* مراجعه‌كننده بايد املاي انگليسي (مطابق با پاسپورت) مورد نظر اسامي مندرج در شناسنامه را در زمان تحويل شناسنامه قيد
نمايد.
* ترجمه شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم‌خوردگي و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تاييد است.
* شناسنامه‌هاي قديمي فاقد اعتبار و غير قابل ترجمه هستند؛ مگر اين كه صاحب آن فوت نموده و در آن قيد شده باشد.
* در مقابل اسامي فرزندان بايد مهر ثبت احول الصاق شده باشد.
* در مقابل واقعه طلاق بايد مهر دفتر طلاق الصاق شده باشد.

·        ترجمه صورتجلسه سهام:
* صورتجلسه سهام شركتها كه تعداد سهام اعضا در آن ذكر شده و ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه
و تاييد است. برگه‌هاي مربوط به شركتهاي خصوصي، با رائه روزنامه رسمي شركت، قابل ترجمه و تاييد است.

·        ترجمه فيش هاي حقوقي:
* ترجمه فيشهاي حقوقي از ادارات دولتي، قابل تاييد است.

·        ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز:
* ترجمه قبوض آب، برق، تلفن و گاز، قابل تاييد است.

·        ترجمه كارت بازرگاني:
* ترجمه كارت بازرگاني با تاييد وزارت بازرگاني قابل تاييد است و كپي برابر با اصل از كارت بازرگاني كه توسط مترج
رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد است.

·        ترجمه كارت پايان خدمت:
* ترجمه كارت پايان خدمت همراه با اصل قابل ترجمه و تاييد است.

·        ترجمه كارت سبز اتباع خارجه:
* ترجمه كارت سبز اتباع بيگانه، ضمن صدور گواهي از فرمانداريهاي محل سكونت جهت اصالت كارت سبز قابل تاييد
است.

·        ترجمه كارت معافيت از خدمت:
* ترجمه كارت معافيت از خدمت همراه با اصل قابل ترجمه و تاييد است.

·        ترجمه كارت نظام پزشكي:
* ترجمه كارت نظام پزشكي با امضا رئيس سازمان نظام پزشكي و ارائه مدرك تحصيلي جهت استناد، قابل تاييد است.

·        ترجمه كارت نظام مهندسي:
* ترجمه كارت نظام مهندسي با امضا رئيس سازمان نظام پزشكي و ارائه مدرك تحصيلي جهت استناد، قابل تاييد است.

·        ترجمه كارت واكسيناسيون:
* ترجمه كارت واكسيناسيون با تاييد سازمان نظام پزشكي يا مراكز بهداشتي دولتي، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي تجرد:
* ترجمه گواهي تجرد در صورتي كه توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه يا اداره سجلات امور خارجه (احوال
شخصيه) صادر شده باشد، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي عدم سوء پيشينه:
* ترجمه گواهي سوء پيشينه طبق قانون تا سه ماه پس از تاريخ صدور قابل تاييد است و سندي كه تاريخ آن گذشته باشد قابل
ترجمه و تاييد نيست.

·        ترجمه گواهي كار از بيمارستان ها و درمانگاه ها:
* ترجمه گواهي كار از بيمارستانها و درمانگاهها با تاييد وزارت بهداشت و درمان و گواهيهاي پزشكي با تاييد سازمان نظام
پزشكي قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي مربوط به روستاهاي دور افتاده:
* ترجمه گواهيهاي مربوط به اشخاص در روستهاي دور افتاده با تاييد فرمانداري منطقه يا بخشداري و در صورت در
دسترس نبودنف با مهر و امضاي شوراي اسلامي محل يا ناحيه انتظامي منطقه، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي ولادت:
* ترجمه گواهي ولادت با مهر پزشك مربوطه و تاييد سازمان نظام پزشكي قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي ازدواج هاي شرعي:
* ترجمه گواهيهاي صادره از سوي فرمانداريها در مورد ازدواجهاي شرعي اتباع بيگانه كه فاقد سفارتخانه در ايران هستند،
قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي آموزشي كوتاه مدت ادارات دولتي:
* ترجمه گواهينامه‌هاي دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت (ساعتي) كه از طريف ادارات دولتي و يا سازمانهاي دولتي صادره
شده، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي آموزشي كوتاه مدت از سازمانها:
* ترجمه گواهيهاي آموزشي كوتاه مدت (ساعت دار) صادره از سازمان مديريت دولتي و مجتمع آموزشي ايران و موسسه
آموزشي ايزايران ممهور به مهر مرجع صادر كننده، قابل تاييد است.
* ترجمه گواهيهاي آموزشي كوتاه مدت (ساعتي) صادره از جهاد دانشگاهي ممهور به مهر جهاد دانشگاهي، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي آموزشي كوتاه مدت شركت هاي خصوصي:
* ترجمه گواهيهاي آموزشي كوتاه مدت (ساعتي) شركتهاي دولتي خصوصي، ضمن ارائه آخرين روزنامه رسمي با موضوع
فعاليت شركت و مجوز آموزش، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي بيمه:
* ترجمه گواهيهاي صادره از بيمه البرز، بيمه دانا، بيمه اسيا، بيمه ايران و غيره با مهر اداره بيمه، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي صادره از آژانس هاي هواپيمايي:
* ترجمه گواهيهاي صادره از آژانسهاي هواپيمايي چنانچه به صورت شركتي اداره مي‌شوند، با ارائه آخرين روزنامه رسمي
و در غير اين صورت با تاييد سازمان هواپيمايي كشوري يا مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي صادره از تعاوني ها:
* ترجمه گواهيهاي صادره از تعاونيهاي مسكن و مصرف، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي صادره از داروخانه ها:
* ترجمه گواهيهاي كار صادره از داروخانه‌ها، با تاييد انجمن داروخانه‌داران، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي صادره از سازمان فني و حرفه اي:
* ترجمه گواهينامه هاي مهارت فني حرفه اي كه توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي صادر شده، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي فرهنگي و هنري:
* ترجمه گواهيهاي صادره از فرهنگسراها و مراكز فرهنگي و فعاليتهاي هنري، در صورت تاييد توسط وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامي، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي كار از مشاغل آزاد:
* ترجمه گواهيهاي كار مشاغل آزاد، ضمن تاييد اتحاديه يا ارائه جواز كسب، مورد تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي كار از موسسات و ادارات دولتي:
* ترجمه گواهي كار صادره از سوي ادارات و موسسات و سازمانهاي دولتي، با ارائه حكم مربوطه، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي كار اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي:
* ترجمه گواهيهاي كار مربوط به اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي با تاييد سازمان مركزي و مهر و امضا
معرفي شده دانشگاه، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي كار اساتيد دانشگاه هاي دولتي:
* ترجمه گواهيهاي كار مربوط به اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي با مهر و امضا رياست دانشكده، قابل
تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي كار صادره از شركت هاي خصوصي:
* تمامي گواهيهاي صادره از سوي شركتهاي خصوصي، با ارائه آخرين روزنامه رسمي با مهر شركت و ارائه دفترچه بيمه،
قابل ترجمه و تاييد است. در ضمن در صورتي كه در چنين گواهي، سمت شخص ذكر شده باشد، ارائه مدرك مرتبط نيز
الزامي است.
* در صورتي كه در گواهي صادره از طرف شركت حرفه و كار تخصصي، ميزان تحصيلات قيد شده باشد، ارائه مدرك
تحصيلي صاحب سند براي تاييد ترجمه الزامي است.
* براي ترجمه گواهيهاي صادره از طرف شركت براي كاركنان نيمه وقت، ديگر نيازي به ارائه دفترچه بيمه نيست.

·        ترجمه گواهي هاي كار صادره از مهد كودكها:
* ترجمه گواهيهاي صادره از مهدكودكها و مراجعي كه فعاليت آنها زير نظر سازمان بهزيستي مي‌باشد، ضمن تاييد اسن
سازمان قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي مالياتي:
* گواهيهاي مالياتي و همچنين ترازنامه شركتها، در صورتي كه ممهور به مهر مميز مالياتي باشد، قابل ترجمه و تاييد است.

·        ترجمه‌ گواهي هاي مراكز آموزشي دوره‌هاي زبان:
* ترجمه گواهيهاي صادره از مراكز آموزشي دوره‌هاي زبان، چنانچه به صورت شركتي اداره مي‌شوند، ضمن ارائه آخرين
روزنامه رسمي شركت و در غير اين صورت با مجوز آموزش و پرورش، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهي هاي مربوط به ازدواج هاي شرعي بنياد صدر:
* ترجمه گواهيهاي مربوط به ازدواجهاي شرعي بنياد صدر مربوط به اتباع خارجه كه در ايران داراي سفارتخانه نيستند،
قابل تاييد نيست.

·        ترجمه گواهي هاي وكلا:
* ترجمه گواهيهاي صادره توسط دفاتر وكالتي و پروانه وكالت با تاييد كانون وكلا قابل تاييد است.
* ترجمه گواهيهاي مربوط به پرونده هاي مطروحه در دادگاهها، در صورت تصديق شعبه، قابل تاييد است.

·        ترجمه گواهينامه رانندگي:
* ترجمه گواهينامه رانندگي همراه با اصل قابل ترجمه و تاييد است.

·        ترجمه گواهينامه هاي كشتيراني:
* ترجمه گواهيهاي صادره از كشتيراني ممهور به مهر كشتيراني والفجر 8 قابل تاييد است

·        ترجمه گواهينامه‌هاي دريانوردي:
* ترجمه گواهينامه‌هاي دريانوردي با مهر كشتيراني قابل تاييد است و كپي برابر با اصل آن كه توسط مترجم رسمي انجام
شده باشد نيز قابل تاييد مي‌باشد.

·        ترجمه ليست بيمه:
* ليست بيمه كاركنان شركتها همراه با برگه پرداخت بيمه يا ممهور به مهر باجه دريافت تامين اجتماعي، قابل ترجمه و تاييد
است.

·        ترجمه مبایعه‌نامه:
* بيع‌نامه در صورتي كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تاييد است. بيع‌نامه‌هايي كه در
آژانس‌هاي مسكن تهيه مي‌شوند فاقد اعتبار براي ترجمه و تاييد است. 

·        ترجمه مدارك صادره در خارج از كشور:
" ترجمه مدارك صادره در خارج از كشور اعم از سند ازدواج، گواهينامه ها، مدارك تحصيلي، پزشكي، وكالتنامه، احكام
دادگاهها و ..... با تاييد سفارت ايران در كشور متبوع و سپس تاييد مهر كنسولگري ايران، توسط وزارت امور حارجه قابل
تاييد است.

·        ترجمه معرفي نامه هاي دوره هاي تخصصي:
* معرفي نامه هاي كاركنان شركتها براي دوره‌هاي تخصصي پرسنل با ارائه آخرين روزنامه رسمي و دفتر بيمه قابل
ترجمه و تاييد است.

·        ترجمه مكاتبات بين سازمان‌هاي دولتي:
* ترجمه مداركي كه جنبه مكاتبه بين سازمان‌ها داشته باشد مدرك و سند رسمي تلقي نمي‌شود و فقط مقررات و آئين‌نامه‌هاي
قابل ترجمه و تاييد است. 

·        ترجمه وصيتنامه:
* ترجمه وصيتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضا سر دفتر و همراه با شناسنامه وصي و موصي قابل تاييد است و چنانچه
وصي فوت نموده باشد، تنفيذ وصيتانامه در دادگاه به ضميمه ترجمه جهت اسناد الزامي است. لازم است ذكر شود كه اقليتهاي
مذهبي از اين قاعده مستثني مي باشند.

·        ترجمه وكالتنامه:
* وكالتنامه در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه در دفاتر اسناد رسمي و در سر برگ محضر تهيه و ممهور به مهر و امضاء
سر دفتر و شناسنامه موکل همراه آن باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
آخرین بروز رسانی: ۱۵ آبان ۱۳۹۵
ویراستار: خانم پریسا ذوالفقاری