دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم

EN
خط ویژه: ۸۳۸۷۰

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم

 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آذربایجان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آذربایجان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آرژانتین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آرژانتین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آفریقای جنوبی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آفریقای جنوبی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آلمان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در آلمان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در امریکا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در امریکا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اتریش
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اتریش
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اردن
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اردن
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ارمنستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ارمنستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دراروگوئه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دراروگوئه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دراسترالیا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دراسترالیا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دراستونی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دراستونی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسپانیا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسپانیا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دراسلواکی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دراسلواکی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسلوونی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اسلوونی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در امارات متحده عربی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در امارات متحده عربی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دراندونزی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دراندونزی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درانگلستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درانگلستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اوکراین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در اوکراین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درایتالیا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درایتالیا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درایرلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درایرلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درایسلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درایسلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربحرین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربحرین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربرونئی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربرونئی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربرزیل
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربرزیل
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربلاروس
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربلاروس
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربلژیک
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربلژیک
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربلغارستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربلغارستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربوسنی و هرزگوین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دربوسنی و هرزگوین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درپاکستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درپاکستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درپرتغال
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درپرتغال
 • 	 دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درتاجیکستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درتاجیکستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درتایلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درتایلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درتایوان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درتایوان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درترکیه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درترکیه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درتونس
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درتونس
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درچک
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درچک
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درچین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درچین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دردانمارک
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دردانمارک
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درروسیه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درروسیه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دررومانی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم دررومانی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درزلاند نو(نیوزلند)
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درزلاند نو(نیوزلند)
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درژاپن
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درژاپن
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درسنگاپور
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درسنگاپور
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درسودان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درسودان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درسوریه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درسوریه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درسوئد
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درسوئد
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درسوئیس
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درسوئیس
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درشیلی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درشیلی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درصربستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درصربستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درعراق
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درعراق
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درعربستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درعربستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درعمان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درعمان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درفرانسه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درفرانسه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درفنلاند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درفنلاند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درفیلیپین
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درفیلیپین
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درقبرس
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درقبرس
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درقرقیزستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درقرقیزستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درقزاقستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درقزاقستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درقطر
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درقطر
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درکانادا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درکانادا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درکرواسی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درکرواسی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درکره جنوبی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درکره جنوبی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درکلمبیا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درکلمبیا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درکوبا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درکوبا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درکویت
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درکویت
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درگرجستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درگرجستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درلبنان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درلبنان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درلوکزامبورگ
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درلوکزامبورگ
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درلهستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درلهستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درلیتوانی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درلیتوانی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درمالزی
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درمالزی
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درمجارستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درمجارستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مصر
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مصر
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مقدونیه
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در مقدونیه
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درمکزیک
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم درمکزیک
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نروژ
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در نروژ
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ونزوئلا
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در ونزوئلا
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هلند
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هلند
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هندوستان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هندوستان
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هنگ کنگ
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در هنگ کنگ
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در یمن
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در یمن
 • دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در یونان
  دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در یونان
 •  

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

  آخرین بروز رسانی: ۹ مرداد ۱۳۹۷
  ویراستار: مدیر  
  مشاوره رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از دانشگاه های استرالیا،آمریکا،کانادا،انگلستان ، نیوزیلند و مالزی
  در صورتی که مایلید شرایط شما جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، توسط مشاورین باتجربه و متخصص موسسه «ایلیاد بین‌الملل» ارزشیابی گردد، فرم مشاوره زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت اطلاعات، حداکثر طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت. قابل توجه است که موسسه ایلیاد بین‌الملل دارای مجوز اعزام دانشجو از وزارت علوم ایران می‌باشند.