دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه

گروه الف (ممتاز)
فرانسه
 
Agro Paris Tech
École Centrale de Nantes
École Centrale Supérieure de Lyon
École Centrale Supérieure,Paris
École National Supérieure  کلیه مدارس عالی دولتی
École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier
École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne
École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais
École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
École Nationale Supérieure d’Art de Dijon
École Nationale Supérieure d’Art de Nancy
École Nationale Supérieure d’Art Villa Arson
École Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy
École Nationale Supérieure d’Électronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux ENSEIRB MATMECA
École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble
École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen
École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoge
École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle
École Nationale Supérieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux
École Nationale Supérieure de Chimie de Lille
École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
École Nationale Supérieure de Chimie de Paris
École Nationale Supérieure de Géologie ENSG
École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications
École Nationale Supérieure de l’Électrotechnique  d’Électronique d’Information d’Hydraulique et des Télécommunications
École Nationale Supérieure de la Photographie
École Nationale Supérieure d’Art ENSA Limoges
École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechniques
École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg
École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ENSAM
École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
École Nationale Supérieure des Beaux Arts
École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon
École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy
École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologique
École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son La FEMIS
École Nationale Supérieure des Mines d’Albi – Carmaux
École Nationale Supérieure des Mines de Nantes
École Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne
École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques
École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois
École Nationale Supérieure des Télécommunications (Télécom Paris Tech)
École Nationale Supérieure du Paysage
École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs
L'École Nationale Supérieure en Génie des Systemes et de I' Innovation (ENSGSI)
École Nationale Supérieure Louis Lumière
École Nationale Supérieure Sciences Appliquées et de Technologie
 École National  des Ponts et Chaussées (École des Ponts Paris Tech)
École Normale Supérieure de Cachan
 École Normale Supérieure de Lyon
 École Normale Supérieure de paris (ENS paris)
 École Polytechnique –Paris Tech
 École Polytechnique Universitaire de Marseille
 École Supérieure d’Électricité (Supelec)
Museum National d’Histoire Naturelle
 Sciences Po  صرفاً در رشته‌های اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی
 Université d’Aix-Marseille
 Université de Bordeaux I
 Université de Bordeaux II
 Université de Bordeaux III
 Université de Bordeaux IV
Université de Bourgogne, Dijon
Université de Caen
 Université de Cergy-Pontoise
 Université de Clermont-Ferrand (I-II)
Université de Franche-Comte,Besancon
 Université de la Rochelle
 Université de Lille I – Sciences et Technologies
Université de Lille II - Droit et Santé
 Université de Lille III – Charles de Gaulles
Université de Limoges
 Université de Lorraine
 دانشگاه از ادغام  Université de Nancy I, II, Université de Metz و Institut National Polytechnique de Lorraine تشکیل شده است.
Université de Lyon I – Claude Bernard
 Université de Lyon II – Lumière Lyon 2
 Université de Lyon III – Jean Moulin
 Université de Montpellier I
 Université de Montpellier II
Université de Montpellier III- Paul Valéry
Université de Nantes
 Université de Nice Sophia Antipolis
 Université de Pau
Université de Perpignan
 Université de Picardie Jules Verne
 Université de Poitiers
 Université de Reims Champagne – Ardenne
 Université de Renne I
Université de Renne II
 Université de Rouen – Haute Normandie
 Université de Strasbourg
Université de Technologie de Belfort-Montbeliard
Université de Technologie de Compiègne (UTC)
 Université de Technologie de Troyes
 Université de Toulon et du Var
 Université de Toulouse I - Capitole
Université de Toulouse II – Jean Jaurès le Mirail
 Université de Toulouse III - Paul Sabatier
Université François Rabelais de Tour
Université Grenoble Alpes                   Grenoble I،II،III این دانشگاه از ادغام تشکیل شده است.         
Université Jean Monnet Saint-Etienne
 Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
 Université Paris Dauphine – Paris 9
 Université Paris Descartes-Paris V
Université Paris Diderot (paris VII)
. Université Paris Ouest Nanterre la Défense – Paris X
 Université Paris Sud – Paris 11
 Université Paris XII
. Université Paris XIII
 Université Paris-Sorbonne-Paris IV
Université Pierre et Marie Curie (UPMC) – Paris 6
 Université Sorbonne Nouvelle – Paris III
 .کلیهINSA (Institut National de Sciences Appliques)  ها
 Institut National de la Recherche Agronomique
 Institut National des Télécommunications (INT)
 Institut National Polytechnique de Grenoble
Institut National Polytechnique de Toulouse
 Institut Supérieure de  l'Aéronautique et de  l'Espace (ISAE-SUPAERO)
گروه ب (خوب)
 
 École d’Architecture de la Ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)
 École d’Architecture de Paris – Belleville   صرفا تا کارشناسی ارشد
 École des Hautes Études en Sciences Sociales
 École d'Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels
 École Pratique des Hautes Études 
 École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de I ‘Industrie
 École Supérieure d’Architecture
 Institut Supérieure de Mécanique de Paris   صرفا تا کارشناسی ارشد                    
Université d’Avignon
Université d’Evry-val-d’Essonne
Université d’Orlean
Université d’Angers
Université de Bretagne Occidentale
Université de Corse Pascal Paoli
Université de Haute-Alsace Mulhouse
Université du Havre
Université du Maine – le Mans
Université de Savoie(Chambery)
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Université de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines
گروه ج (متوسط)
Audencia Nantes École de Management   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد 
CERAM Sophia Antipolis   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی
Clermont Graduate school of Management   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد
Conservatoire Nationale des Arts et Métiers
École Centrale d'électronique (ECE)   صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
École d'Architecture de Paris-Val-de-Sein   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
École de Design Nantes Atlantique
École de Management de Lyon   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد
École des Hautes Études Commerciales du Nord (EDHEC)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت
École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne - EESAB صرفاً تا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های هنرهای زیبا - هنرهای پلاستیکی و بیان پلاستیکی
École Nationale de  l'Aviation Civile (ENAC)  صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
École Supérieur de Commerce de Montpellier   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم اقتصادی
École Supérieur de Commerce de Toulouse   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
École Supérieur d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
École Supérieure d’ Électronique de l’Ouest (ESEO)   (...،پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی کیفی رساله، درخواست مقاله
École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
École Supérieure d’Ingénieurs en Génie électrique   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
École Supérieure d’Optique (ESO)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک
École Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA)  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA)   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت
Écoles des Hautes Études Commerciales (Groupe HEC)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد
ESSEC Business School   رشته تجارت قابل قبول است Master Spécialisé کلیه مدارک به غیر از مدرک.
Euromed Marseille (École de Management)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Grenoble École de Management   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و صرفا مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است.مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شوند.
Haute École des Arts du Rhin (HEAR)  صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
INALCO (Institut National des langues et Civilisations orientales)
INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires)
Institut de Physique du Globe de Paris
Institut de Préparation à l'Administration et à la gestion (IPAG)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Institut Supérieur d’Agriculture (ISA)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP)   صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات
Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک
NEOMA Business School           صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد مورد تایید است.                                                                                                                                                                     این مؤسسه از ادغام  cole Supérieure de Commerce de Reims Éو  École Supérieure de Commerce de Rouenتشکیل شده است   
Paris Graduate School of Management   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
PSB - Paris School of Business  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
Rennes International Business School   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی
Skema Business School   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
Spéos International Photo School - Paris & London  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته عکاسی مورد تایید می‌باشد
Strate école de design صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد
Université d’artois
Université Paris - Est
Université Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)
 
گروه د(ضعیف)
 
 
مدارک تحصیلی موسسات گروه د (ضعیف) در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری به‌ هیچ عنوان قابل بررسی و ارزشیابی نیس
 
1. École de Management Leonard de Vinci
 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل نمایید

 

در صورتی که مایل به دریافت مشاوره‌ی رایگان هستید، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کرده و منتظر تماس مشاور تحصیلی باشید. در صورت تمایل، می‌توانید فرم کاملتر مشاوره را اینجا تکمیل نمایید.
آخرین بروز رسانی: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
ویراستار: خانم نسرین جولایی